LogoidunauitgeverijTIF

 

 

 

 

 

 

Muziekuitgeverij Iduna V.O.F.

 

 

 

Derpsestraat 44
5751 KC  Deurne-Holland
Tel.: (06) 33 93 00 39
Email: info@iduna-deurne.nl

 

Home

 

Algemeen

 

Nieuwe uitgaven

 

Catalogus

 

Componisten

 

CD

 

Contact

 

 

 

Algemeen:

  • Al onze vermelde prijzen zijn exclusief portokosten!
  • Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17057725. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.
  • Vermeld bij uw bestellingen altijd uw telefoonnummer en indien mogelijk uw e-mailadres
  • Prijswijziging voorbehouden.

 

 

 

Algemene voorwaarden IDUNA V.O.F., Deurne

 

1. De Algemene Voorwaarden geven algemene regels voor het sluiten en uitvoeren van alle overeenkomsten tussen IDUNA V.O.F., hierna te noemen IDUNA, en leerlingen, kopers, huurders, leveranciers enz. hierna te noemen wederpartij.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge of via vertegenwoordiger gesloten overeenkomsten binden IDUNA eerst na schriftelijke bevestiging. Overeenkomsten kunnen niet door wederpartij worden geannuleerd dan na toestemming van IDUNA.

3. IDUNA kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch met boeten belast, bij overschrijding van de levertijd. Wederpartij heeft alsdan geen recht tot annulering en/of enigerlei schadevergoeding.

4. Bij overmacht zijdens IDUNA worden haar verplichtingen opgeschort. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen of materialen waarvan IDUNA zich bedient. Als overmacht komt o.a. in aanmerking overheidsmaatregelen, bedrijf-, verkeers- of transportstoring, boycot, werkstaking, bedrijfssluiting, ziekte, technische storingen en dergelijke meer.

5. Iduna garandeert geleverde goederen aan normale eisen van betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Voor gebreken in de levering is IDUNA slechts aansprakelijk, dat bedoelde goederen gedurende de garantieperiode kosteloos worden gerepareerd of door nieuwe vervangen, zulks naar keuze van IDUNA. Wederpartij moet in zulk geval zijn reclames binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk aan IDUNA hebben meegedeeld. Alle garantieverplichtingen van IDUNA vervallen indien wederpartij de geleverde goederen onoordeelkundig of niet volgens de bestemming heeft gebruikt.

6. Rekeningen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan zonder enige aftrek. Voor zover BTW verschuldigd is, wordt die aan wederpartij berekend.

7. Indien de betalingsverplichtingen door wederpartij, ondanks aanmaning van IDUNA niet wordt nageleefd, is IDUNA gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met 1,5 % rente per maand, onverminderd 15 % buitengerechtelijke incassokosten en alle schadevergoedingen. In geval van nalatigheid door wederpartij is IDUNA gerechtigd alle overeenkomsten met wederpartij op te schorten of te annuleren, onverminderd alle overige rechten waarop IDUNA beroep kan doen.

8. Geleverde goederen blijven eigendom van IDUNA tot wederpartij volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan. Na levering en tot moment van betaling draagt wederpartij het risico voor het geleverde.

9. IDUNA tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor schaden ontstaan door fouten, tekortkomingen of vertragingen zijdens IDUNA of zijdens personen, waarvan IDUNA gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomsten.

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven